Κιλκίς, 23/ 09/ 2022

                                                                                                 Αρ. Πρ.:111


Προς: Π.Ο.Ε. – Συλλόγους Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: “Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των σωματείων – μελών.”

Το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με την παρούσα επιστολή προσκαλεί τους συλλόγους του Σ.ΠΟ.Σ., μέλη της Π.Ο.Ε. στην ετήσια Περιφερειακή Σύνοδο (Γενική Συνέλευση) η οποία είναι και εκλογική και θα λάβει χώρα την Κυριακή 16  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 στον Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων ( Πελοποννήσου 2 ) με τα παρακάτω θέματα:

1)Εκλογή προέδρου, γραμματέα της συνελεύσεως και 3μελούς εφορευτικής επιτροπής

2)Ώρα προσέλευσης  12:00 – τακτοποίηση συνδρομών

3) Απολογισμός πεπραγμένων-Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ.

5)Οικονομικός απολογισμός  από τον Ταμία

6)Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

7)Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα), 23 Οκτωβρίου 2022, η οποία θεωρείται ως καταληκτική και οριστική ημερομηνία.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογική διαδικασία του Σ.ΠΟ.Σ. ή της Π.Ε.Ν. να ενημερώσουν με έγγραφο του συλλόγου από τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα έως την 10 Οκτωβρίου 2022 με αποστολή του εγγράφου στο  email του Σ.ΠΟ.Σ. kmt@poe.org.gr ή στην Π.Ο.Ε. info@poe.org.gr καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Π.Ο.Ε., τα σωματεία μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους και με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ. τους. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου. Οι εκπρόσωποι των σωματείων – μελών που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων τους την ημέρα του συνεδρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών. Επίσης παρακαλούνται οι πρόεδροι των σωματείων-μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν:

Α)Απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί προέδρου,απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίζεται αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Β)Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται ο δεύτερος αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σ.Πο.Σ. διενεργούνται παράλληλα εκλογές για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας (Π.Ε.Ν.), η οποία είναι 9μελές. Οι εκλογές της νεολαίας θα γίνουν στις 11:00.

Κάθε σύλλογος συμμετέχει με έναν έως τρεις εκπροσώπους ηλικίας 18 – 30 ετών, οι οποίοι προέρχονται από το τμήμα νεολαίας του εκάστοτε συλλόγου. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του κάθε συλλόγου για την Π.Ε.Ν. να προσκομίσουν απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου τους με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι – εκλογείς για τις συγκεκριμένες εκλογές.

Τα εννέα (9) μέλη κάθε Περιφερειακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Συντονιστή, τον Αναπληρωτή Συντονιστή και τον Γραμματέα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών για τις εκλογές της Π.Ε.Ν. μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν στη γεν. συνέλευση του Σ.Πο.Σ.

Η συμμετοχή όλων των συλλόγων κρίνεται  απαραίτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων των σωματείων-μελών μας και οι σκοποί της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ.

Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Κατσίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Σεφερίδης