Εορτή Θεοφανείων 2023!


«Και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων· ότι τεθέαμαι το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ’ αυτόν» (Ιωαν. 1,32)

Είθε το Άγιο Πνεύμα να Φωτίζει όλο τον κόσμο!